085-1308791

Algemene Voorwaarden

Rijbewijskeuring Holland B.V.

Rijbewijskeuring Holland B.V. (hierna: Rijbewijskeuring Holland) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 84293802 en is gevestigd aan de Poortland 66, 1046 BD te Amsterdam.

Artikel 1 – Begrippen

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 2. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Opdrachtgever tot het verrichten van Diensten door Rijbewijskeuring Holland.
 3. Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.
 4. Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 5. Diensten: Het verrichten van medische keuringen over de gezondheidstoestand van Opdrachtgever alsmede het verrichten van medisch onderzoek om de medische gesteldheid van Opdrachtgever in kaart te brengen (ten behoeve van een rijbewijs of anderszins).
 6. Dienstverlener: Rijbewijskeuring Holland B.V., opgericht naar Nederlands recht, gevestigd in Nederland en Diensten aan Opdrachtgever aanbiedt hierna: Rijbewijskeuring Holland.
 7. Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf die Rijbewijskeuring Holland heeft aangesteld, projecten aan Rijbewijskeuring Holland heeft verleend voor Diensten die door Rijbewijskeuring Holland worden uitgevoerd, of waaraan Rijbewijskeuring Holland een voorstel op grond van een Overeenkomst heeft gedaan.
 8. Overeenkomst: elke Overeenkomst en andere verplichtingen tussen Opdrachtgever en Rijbewijskeuring Holland, alsmede voorstellen van Rijbewijskeuring Holland voor Diensten die door Rijbewijskeuring Holland aan Opdrachtgever worden verstrekt en die door Opdrachtgever worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door Rijbewijskeuring Holland waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van Rijbewijskeuring Holland, elke Overeenkomst tussen Rijbewijskeuring Holland en Opdrachtgever en op elke dienst die door Rijbewijskeuring Holland wordt aangeboden.
 2. Voordat een Overeenkomst wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Rijbewijskeuring Holland aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien.
 3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met Rijbewijskeuring Holland is overeengekomen.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.
 5. De algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitgesloten.
 6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 8. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.
 9. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.
 10. In het geval Rijbewijskeuring Holland niet steeds naleving van deze algemene voorwaarden heeft verlangd, blijft zij haar recht behouden om geheel of ten dele nakoming van deze algemene voorwaarden te vorderen.

Artikel 3 – Het aanbod

 1. Alle door Rijbewijskeuring Holland gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.
 2. Rijbewijskeuring Holland is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door Opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft Rijbewijskeuring Holland het recht een Overeenkomst met een (potentiële) Opdrachtgever om een voor Rijbewijskeuring Holland gegronde reden te weigeren.
 3. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Eventuele gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst.
 4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
 5. Oplevertijden in het aanbod van Rijbewijskeuring Holland zijn in beginsel indicatief en geven Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4 – Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod c.q. Overeenkomst van Rijbewijskeuring Holland heeft aanvaard door een ondertekend exemplaar (ingescand of origineel) aan Rijbewijskeuring Holland te retourneren, dan wel een expliciet en ondubbelzinnig akkoord geeft op het Aanbod per e-mail, via de website of telefonisch.
 2. Rijbewijskeuring Holland heeft het recht om de (ondertekende) Overeenkomst te herroepen binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding.
 3. Rijbewijskeuring Holland is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
 4. Indien Opdrachtgever een reeds bevestigde opdracht annuleert, worden de reeds daadwerkelijk gemaakte kosten (inclusief de bestede tijd) in rekening gebracht bij Opdrachtgever.
 5. Elke Overeenkomst die met Rijbewijskeuring Holland wordt aangegaan of een project dat door Opdrachtgever aan Rijbewijskeuring Holland wordt toegekend, berust bij het bedrijf en niet bij een individuele persoon die met Rijbewijskeuring Holland is verbonden.
 6. Het herroepingsrecht van Opdrachtgever zijnde een Bedrijf is uitgesloten, tenzij anders overeengekomen. Opdrachtgever zijnde een Consument heeft gedurende de wettelijke termijn van 14 dagen recht op herroeping, tenzij Rijbewijskeuring Holland met toestemming van Opdrachtgever reeds aanvang heeft gemaakt met de Dienstverlening. Opdrachtgever ziet door middel van deze toestemming af van haar herroepingsrecht.
 7. Indien de Overeenkomst door meerdere Opdrachtgevers wordt aangegaan, is elke Opdrachtgever afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

Artikel 5 – Duur van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij de inhoud, aard of strekking van de opdracht met zich brengt dat zij voor een bepaalde tijd is aangegaan. De duur van de opdracht is mede afhankelijk van externe factoren waaronder begrepen, maar niet beperkt tot de kwaliteit en de tijdige aanlevering van de informatie die Rijbewijskeuring Holland van Opdrachtgever verkrijgt.
 2. Zowel Opdrachtgever als Rijbewijskeuring Holland kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.
 3. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet voor zover Rijbewijskeuring Holland ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.
 4. Ingeval van een voortijdige beëindiging van de Overeenkomst is Opdrachtgever de tot dan daadwerkelijk gemaakte kosten verschuldigd van Rijbewijskeuring Holland tegen het overeengekomen (uur)tarief. De urenregistratie van Rijbewijskeuring Holland is hierbij leidend.
 5. Zowel Opdrachtgever als Rijbewijskeuring Holland kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is Rijbewijskeuring Holland nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.

Artikel 6 – Annulering afspraken

 1. Indien de aanvang of de voortgang van de Dienst wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door Rijbewijskeuring Holland of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, vertraging is ontstaan, heeft Rijbewijskeuring Holland recht op een redelijke verlenging van de uitvoeringstermijn. Hieronder wordt tevens verstaan het uitlopen van een vorige afspraak.
 2. Rijbewijskeuring Holland is steeds gerechtigd een reeds gemaakte afspraak te verplaatsen, mits hij de Opdrachtgever hiervan minimaal 48 uur van tevoren op de hoogte heeft gesteld. Nimmer is Rijbewijskeuring Holland een schadevergoeding verschuldigd aan Opdrachtgever indien om welke reden dan ook de Dienst niet heeft kunnen plaatsvinden door een overmachtssituatie als bedoeld in artikel 15 van deze algemene voorwaarden.
 3. Rijbewijskeuring Holland spant zich in om de Dienst binnen de overeengekomen termijn te realiseren, voor zover dit van haar in redelijkheid verlangd kan worden. Indien sprake is van spoed, is Opdrachtgever gehouden om de hiervoor er vooraf overeengekomen vergoeding te betalen.
 4. Een gemaakte afspraak kan door Opdrachtgever slechts tot 48 uur voor de aanvangsdatum kosteloos verzet en/of geannuleerd worden. Reeds gemaakt afspraken die vanaf 48 uur voor de aanvangsdatum van de afspraak verzet en/of geannuleerd worden, worden bij Opdrachtgever in rekening gebracht.
 5. Bij verschil van mening of onduidelijkheden over de datum van de afspraak, geldt de datum zoals gepland in de administratie van Rijbewijskeuring Holland als leidend.
 6. Indien Opdrachtgever niet tijdig op een afspraak verschijnt zonder afzegging, kan Rijbewijskeuring Holland niet garanderen dat de overeengekomen Dienst alsnog plaats kan vinden. Indien Opdrachtgever hierdoor een vervangende afspraak dient te maken, blijven de kosten van de gemiste afspraak onverminderd verschuldigd, tenzij expliciet anders overeengekomen.
 7. Annulering en/of het verzetten van de afspraak dient per telefoon, e-mail of het contactformulier te geschieden. Indien Opdrachtgever niet tijdig de afspraak heeft geannuleerd en/of verzet, zal Rijbewijskeuring Holland het overeengekomen bedrag bij Opdrachtgever in rekening brengen, ook niet indien Opdrachtgever geen gebruik heeft gemaakt van de Diensten van Rijbewijskeuring Holland.

Artikel 7 – Uitvoering van de dienstverlening

 1. Rijbewijskeuring Holland zal zich inspannen om de overeengekomen dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden. Rijbewijskeuring Holland staat in voor een professionele en onafhankelijke dienstverlening. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.
 2. De Overeenkomst op basis waarvan Rijbewijskeuring Holland de Diensten uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Diensten in verband met de Overeenkomst.
 3. De door Opdrachtgever verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door Rijbewijskeuring Holland aangeboden Diensten en de prijzen zijn gebaseerd. Rijbewijskeuring Holland heeft het recht haar dienstverlening en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn.
 4. Bij de uitvoering van de Diensten is Rijbewijskeuring Holland niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor Rijbewijskeuring Holland, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden op basis van een nieuwe offerte.
 5. Rijbewijskeuring Holland is gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen.
 6. Indien de aard en de duur van de opdracht dit vereisen, houdt Rijbewijskeuring Holland Opdrachtgever tussentijds via de overeengekomen wijze op de hoogte van de voortgang.
 7. De uitvoering van de Diensten is gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte informatie. Indien de informatie gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een eventuele vastgestelde planning. Nimmer is Rijbewijskeuring Holland aansprakelijk voor het bijstellen van de planning. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen door Rijbewijskeuring Holland of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, sprake is van vertraging heeft Rijbewijskeuring Holland recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Artikel 8 – Verplichtingen van de Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever is verplicht alle door Rijbewijskeuring Holland verzochte benodigdheden zoals vermeld in artikel 9 lid 6 van deze algemene voorwaarden, informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat Rijbewijskeuring Holland niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende stukken te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 2. Bij gebreke hiervan is Rijbewijskeuring Holland gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informatie en/of benodigheden zijn ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Opdrachtgever. Dit behelst ook het verplaatsen van de afspraak en/of het in rekening brengen van extra kosten voor het plannen van een nieuwe afspraak. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Opdrachtgever dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan Rijbewijskeuring Holland.
 3. Rijbewijskeuring Holland is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Opdrachtgever te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is Rijbewijskeuring Holland verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door Rijbewijskeuring Holland voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.

Artikel 9 – Keuringen

 1. Rijbewijskeuring Holland kan indien daartoe opdracht is gegeven een keuring van de medische gezondheidstoestand van Opdrachtgever uitvoeren en hiervan een certificaat afgeven en/of een verslaglegging of rapportage opstellen. Bij een keuring wordt een waardeoordeel uitgesproken over de gezondheidstoestand van Opdrachtgever tot het moment waarop de volgende keuring plaatsvindt. De rijbewijs- of medische keuring is bedoeld om vast te stellen of Opdrachtgever lichamelijk en geestelijk voldoende gezond is om veilig en zelfstandig een voertuig te kunnen besturen.
 2. De aard van de Werkzaamheden brengt met zich mee dat het resultaat te allen tijde afhankelijk is van externe factoren die de keuringen van Rijbewijskeuring Holland kunnen beïnvloeden, zoals de kwaliteit, juistheid en tijdige aanlevering van benodigde informatie en gegevens van Opdrachtgever. Opdrachtgever staat in voor de kwaliteit en voor de tijdige en juiste aanlevering van de benodigde gegevens en informatie.
 3. Opdrachtgever zal Rijbewijskeuring Holland schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Opdrachtgever aandacht wenst.
 4. Uitgevoerde keuringswerkzaamheden zijn een momentopname, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
 5. Alvorens Opdrachtgever zich door Rijbewijskeuring Holland kan laten keuren, zal Opdrachtgever een Gezondheidsverklaring van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) dienen in te vullen in het geval van de CBR-keuring. Rijbewijskeuring Holland verzoekt Opdrachtgever om de ingevulde Gezondheidsverklaring mee te nemen naar de afspraak.
 6. Rijbewijskeuring Holland doet ook KIWA keuringen (taxipas). In dat geval stuurt Rijbewijskeuring Holland een eigen gezondheidsverklaring en zal Rijbewijskeuring Holland zelf een oordeel vellen over de rijgeschiktheid.
 7. Naar de keuringsafspraak neemt Opdrachtgever in ieder geval de volgende zaken mee: (i) de ingevulde Gezondheidsverklaring van het CBR, (ii) urine, hoeft niet nuchter, (iii) actueel medicatieoverzicht van de apotheek of huisarts, (iv) recept van de opticien (indien Opdrachtgever contactlenzen en/of een bril draagt) en (v) het rijbewijs en/of ander identiteitsbewijs en (vi) in het geval van een CBR keuring: de keuringsveslagen met ZD codes.
 8. Het onderzoek omvat het meten van de bloeddruk, onderzoek van de urine op glucose, bepalen van het gezichtsvermogen, observatie van de motoriek, inschatten van de functie van armen, benen en rug. Daarnaast wordt een globale indruk verkregen van cognitieve en sociale functies alsmede een nadere inventarisatie en beoordeling van de gezondheissituatie in het geval van ziekte en/of medicatie gebruik.
 9. Bij de keuringen voor het CBR levert Rijbewijskeuring Holland (mits met toestemming van Opdrachtgever) louter de medische gegevens aan het CBR en velt Rijbewijskeuring Holland een medisch oordeel over de gezondheidstoestand van Opdrachtgever. Het CBR beslist vervolgens of: (i) er aanvullende vragen gesteld dienen te worden aan de keurend arts, (ii) Opdrachtgever een verwijzing krijgt naar een specialist (iii) Opdrachtgever goedgekeurd/afgekeurd wordt. Voor de duidelijkheid: de keuringsarts beslist niet over de rijbevoegdheid. Dus in tegenstelling tot de taxipaskeuring/medibus pas keuring. Daarbij beslist de arts wel of iemand gezond genoeg is om zijn beroep uit te oefenen.
 10. De uitslag wordt per brief door het CBR aan Opdrachtgever medegedeeld. Er zijn drie mogelijke uitkomsten, namelijk (i) Geschikt: U kunt het rijbewijs laten vernieuwen op het gemeentehuis, (ii) Geschikt met beperkende bepalingen: U kunt het rijbewijs laten vernieuwen, maar hierop worden bepaalde voorwaarden opgenomen waaronder u een motorrijtuig mag besturen. Voorbeelden van deze beperkingen zijn: een verplichte bril (code 0106), een verplichting tot automaat(code 1503) of een kortere geldigheidsduur van het rijbewijs (na het 75e levensjaar is die één tot drie jaar) of (iii) Ongeschikt: U krijgt geen Verklaring van geschiktheid en kunt uw rijbewijs niet laten vernieuwen. U kunt hiertegen in beroep gaan.
 11. Voor de beroepsgerelateerde keuringen (groot rijbewijs, medibus en taxipas) maakt Rijbewijskeuring Holland gebruik van een supervisie overeenkomst met een gecertificeerde arbodienst. Deze (bedrijfs)artsen kan Rijbewijskeuring Holland dus raadplegen indien er vragen zijn.Rijbewijskeuring Holland deelt dus medische informatie met deze artsen ten behoeve van de Overeenkomst die Opdrachtgever met Rijbewijskeuring Holland heeft.
 12. Indien Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk is afgekeurd, dan zijn de kosten van herhaalde keuring voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 10 – Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. Rijbewijskeuring Holland is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten en/of doorverwezen wordt naar een bevoegde derde.
 2. Indien de aanvullende werkzaamheden het gevolg zijn van nalatigheid van Rijbewijskeuring Holland, Rijbewijskeuring Holland een verkeerde inschatting heeft gemaakt of de betreffende werkzaamheden in redelijkheid had kunnen voorzien, worden deze kosten niet doorberekend aan Opdrachtgever.

Artikel 11 – Prijzen en betaling

 1. Alle prijzen zijn in beginsel exclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders overeengekomen.
 2. Rijbewijskeuring Holland voert haar dienstverlening uit conform het overeengekomen tarief.
 3. Reistijd ten behoeve van Opdrachtgever, en met reizen gerelateerde kosten worden aan Opdrachtgever doorberekend.
 4. Opdrachtgever is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van Opdrachtgever door Rijbewijskeuring Holland haar ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 5. Partijen kunnen overeenkomen dat Opdrachtgever een voorschot dient te betalen. Indien een voorschot is overeengekomen, dient Opdrachtgever het voorschot te betalen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening.
 6. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 7. Rijbewijskeuring Holland is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatie tarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.
 8. Opdrachtgever dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven betaaltermijn zoals vermeld op de factuur te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Rijbewijskeuring Holland.
 9. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens Opdrachtgever wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 12 – Incassobeleid

 1. Wanneer Opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan haar verplichting, is Opdrachtgever zijnde een Bedrijf van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever zijnde een Consument zal eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien Consument binnen die termijn niet aan haar verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt.
 2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal Rijbewijskeuring Holland zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
 3. Indien Rijbewijskeuring Holland meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 13 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

 1. Rijbewijskeuring Holland gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal Rijbewijskeuring Holland de betrokkene hierover informeren.
 2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van Rijbewijskeuring Holland verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever Rijbewijskeuring Holland tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.
 3. Indien Rijbewijskeuring Holland op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.
 4. Rijbewijskeuring Holland heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens voor marketingdoeleinden te delen met derden.

Artikel 14 – Opschorting en ontbinding

 1. Rijbewijskeuring Holland heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. Dit recht blijft onverminderd van kracht indien een voor Rijbewijskeuring Holland gegronde reden zich voordoet hetgeen opschorting in dat geval rechtvaardigt.
 2. Rijbewijskeuring Holland is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd.
 3. Rijbewijskeuring Holland is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.
 4. De opschorting (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is Opdrachtgever verplicht om Rijbewijskeuring Holland te vergoeden voor elk financieel verlies dat Rijbewijskeuring Holland lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van Opdrachtgever.

Artikel 15 – Overmacht

 1. Rijbewijskeuring Holland is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtsituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.
 2. Onder overmacht aan de zijde van Rijbewijskeuring Holland wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van Rijbewijskeuring Holland, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Opdrachtgever of diens derden aan Rijbewijskeuring Holland zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van programmatuur of eventuele bij de uitvoering van de dienst betrokken derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatiefaciliteiten, (vi) ziekte van werknemers van Rijbewijskeuring Holland of door haar ingeschakelde adviseurs en (vii) overige situaties die naar het oordeel van Rijbewijskeuring Holland buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 3. In geval van overmacht hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alle kosten gemaakt vóór de ontbinding van de Overeenkomst zullen in dat geval door Opdrachtgever worden betaald. Rijbewijskeuring Holland is niet verplicht om Opdrachtgever te vergoeden voor eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door een dergelijke herroeping.

Artikel 16 – Beperking van aansprakelijkheid

 1. Indien enig resultaat dat is vastgelegd in de Overeenkomst niet wordt bereikt, wordt een tekortkoming van Rijbewijskeuring Holland alleen geacht te bestaan indien Rijbewijskeuring Holland dit resultaat bij het aanvaarden van de Overeenkomst uitdrukkelijk heeft beloofd.
 2. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van Rijbewijskeuring Holland, is Rijbewijskeuring Holland uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Opdrachtgever Rijbewijskeuring Holland binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en Rijbewijskeuring Holland deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat Rijbewijskeuring Holland in staat is om adequaat te reageren.
 3. Indien het verrichten van Diensten door Rijbewijskeuring Holland leidt tot aansprakelijkheid van Rijbewijskeuring Holland, is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de Overeenkomst wordt gefactureerd, doch slechts ten aanzien van de door Opdrachtgever geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens Rijbewijskeuring Holland. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel.
 4. Rijbewijskeuring Holland sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. Rijbewijskeuring Holland is niet aansprakelijk voor indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.
 5. Opdrachtgever vrijwaart Rijbewijskeuring Holland voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en mede bestond uit door Rijbewijskeuring Holland geleverde Diensten, tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van Rijbewijskeuring Holland.
 6. Enige door Rijbewijskeuring Holland opgeleverde adviezen, op basis van door Opdrachtgever onvolledige en/of onjuist verstrekte informatie is nimmer grond voor aansprakelijkheid van Rijbewijskeuring Holland.
 7. De inhoud van het opgeleverde advies van Rijbewijskeuring Holland is niet bindend en slechts adviserend van aard. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin genoemde adviezen van Rijbewijskeuring Holland opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies komen voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever is te allen tijde vrij om haar eigen keuzes te maken die afwijken van het (op)geleverde advies van Rijbewijskeuring Holland. Rijbewijskeuring Holland is niet gehouden aan enige vorm van restitutie indien dit het geval is.
 8. Indien door of namens Opdrachtgever een derde wordt ingeschakeld, is Rijbewijskeuring Holland nimmer aansprakelijk voor het handelen en adviezen van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde alsmede het verwerken van resultaten (van opgestelde advies) van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde in Rijbewijskeuring Holland haar eigen advies.
 9. Medische keuringen worden verricht volgens de laatste stand van medische kennis. Gezien de keuring een momentopname is, kan Rijbewijskeuring Holland niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of letsel als gevolg van aandoeningen die niet uit anamnese of uit het onderzoek zijn gebleken.
 10. Rijbewijskeuring Holland is onafhankelijk van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) en is derhalve niet aansprakelijk voor het al dan niet verkrijgen van het rijbewijs. Het CBR is het bevoegde orgaan die hierover een besluit neemt.
 11. Vertragingen aan de zijde van het CBR en hieruit voortkomende schade, komen niet voor rekening van Rijbewijskeuring Holland.
 12. Indien Opdrachtgever zelfstandig een overeenkomst met de keuringsarts heeft gesloten, is Rijbewijskeuring Holland niet aansprakelijk voor de dienst of opdracht die uitgevoerd wordt door de keuringsarts. Rijbewijskeuring Holland heeft in deze verhouding enkel een bemiddelende rol gehad. Rijbewijskeuring Holland heeft in de opdracht van overeenkomst met een eventuele de keuringsarts vastgesteld dat hij/zij zich dient te verzekeren voor beroepsaansprakelijkheid.
 13. Rijbewijskeuring Holland staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Rijbewijskeuring Holland verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 14. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Rijbewijskeuring Holland vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Rijbewijskeuring Holland binnen een jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van Rijbewijskeuring Holland.

Artikel 17 – Geheimhouding

 1. Rijbewijskeuring Holland en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht en moet tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informatie reeds openbaar/algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de Overeenkomst bij Opdrachtgever aan Rijbewijskeuring Holland bekend gemaakt is en/of op andere wijze door Rijbewijskeuring Holland is verkregen.
 2. In het bijzonder ziet de geheimhouding op door Rijbewijskeuring Holland opgestelde adviezen, rapportages, ontwerpen, werkwijze en/of verslaglegging aangaande de opdracht van Opdrachtgever. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de inhoud hiervan te delen met medewerkers die niet bevoegd zijn hiervan kennis te nemen en met (onbevoegde) derden. Voorts betracht Rijbewijskeuring Holland steeds de vereiste zorgvuldigheid in de omgang met alle bedrijfsgevoelige informatie door Opdrachtgever verstrekt.
 3. Indien Rijbewijskeuring Holland op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken en Rijbewijskeuring Holland zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Rijbewijskeuring Holland niet gehouden tot enige schadevergoeding en geeft Opdrachtgever geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst.
 4. Voor de overdracht of verspreiding van informatie aan derden en/of publicatie van verklaringen, adviezen of producties die door Rijbewijskeuring Holland aan derden worden verstrekt, is de schriftelijke toestemming van Rijbewijskeuring Holland vereist, tenzij een dergelijke toestemming vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen. Opdrachtgever zal Rijbewijskeuring Holland vrijwaren voor alle aanspraken van dergelijke derden als gevolg van het vertrouwen op dergelijke informatie die zonder de schriftelijke toestemming van Rijbewijskeuring Holland is verspreid.
 5. De geheimhoudingsverplichting leggen Rijbewijskeuring Holland en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.

Artikel 18 – Intellectuele Eigendomsrechten

 1. Alle IE-rechten en auteursrechten van Rijbewijskeuring Holland waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot alle ontwerpen, modellen, rapportages en adviezen berusten uitsluitend bij Rijbewijskeuring Holland en worden niet overgedragen aan Opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 2. Indien overeengekomen is dat één of meerdere van voorgenoemde zaken c.q. werken van Rijbewijskeuring Holland worden overgedragen aan Opdrachtgever, is Rijbewijskeuring Holland gerechtigd hiervoor een aparte Overeenkomst te sluiten en een daartoe passende geldelijke vergoeding te eisen van Opdrachtgever. Een dergelijke vergoeding dient door Opdrachtgever te worden voldaan alvorens zij de betreffende zaken c.q. werken met de daarop rustende IE-rechten verkrijgt.
 3. Het is Opdrachtgever verboden om alle stukken en programmatuur waarop de IE-rechten en auteursrechten van Rijbewijskeuring Holland rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden (waaronder gebruik met commerciële doeleinden) zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Rijbewijskeuring Holland. Indien Opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen in door Rijbewijskeuring Holland opgeleverde zaken, dient Rijbewijskeuring Holland expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.
 4. Het is Opdrachtgever verboden om de zaken en bescheiden waarop de intellectuele eigendomsrechten van Rijbewijskeuring Holland rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.
 5. Partijen zullen elkaar informeren en gezamenlijk maatregelen nemen indien er zich een inbreuk op de IE-rechten voordoet.

Artikel 19 – Vrijwaring en juistheid van informatie

 1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan Rijbewijskeuring Holland verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan Rijbewijskeuring Holland zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst.
 2. Opdrachtgever vrijwaart Rijbewijskeuring Holland van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.
 3. Opdrachtgever vrijwaart Rijbewijskeuring Holland voor alle aanspraken van Opdrachtgever en door hem ingeschakelde of onder hem werkzame derden, alsmede van klanten van Opdrachtgever, gebaseerd op het niet (tijdig) verkrijgen van eventuele subsidies en/of toestemmingen benodigd in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.
 4. Opdrachtgever vrijwaart Rijbewijskeuring Holland voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit de werkzaamheden verricht ten behoeve van Opdrachtgever, waaronder tevens verstaan maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden en/of het handelen of nalaten van Opdrachtgever jegens derde(n).
 5. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan Rijbewijskeuring Holland verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 20 – Klachten

 1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service van Rijbewijskeuring Holland of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via contact@rijbewijskeuringholland.nl met als onderwerp “Klacht”.
 2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Rijbewijskeuring Holland de klacht in behandeling kunnen nemen.
 3. Rijbewijskeuring Holland zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 21 – Toepasselijk recht

  1. Op de rechtsverhouding tussen Rijbewijskeuring Holland en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
  2. Rijbewijskeuring Holland heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.
  3. Ingeval van vertalingen van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse versie leidend.
  4. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Rijbewijskeuring Holland en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Rotterdam tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.

Amsterdam, 3 Jan 2022

Rijbewijskeuring Holland B.V.
4.7
Gebaseerd op 1159 beoordelingen
powered by Google
js_loader